STATUTUL ASOCIAŢIEI CLUBUL PENTRU PROTECŢIA NATURII ŞI TURISM

CAPITOLUL I – Denumirea, sediul, forma juridică

Art.1 Asociaţia va avea denumirea “CLUBUL PENTRU PROTECŢIA NATURII ŞI
TURISM” (abreviat CPNT) fiind o organizaţie profesional ştiinţifică, cultural-educativă,
turistică şi sportivă, non-profit cu personalitate juridică, apolitică, independentă faţă de
organele de stat, partidele politice şi oricare alte organizaţii.

Art.2 Sediul asociaţiei CPNT Braşov se află în Braşov, Strada Dacia, bl.20, sc.B, ap. 12, cod
500233, România.

Art.3 Emblema clubului este următoarea:

 

CAPITOLUL II – Scopul şi obiectul de activitate

Art.1 Asociaţia CPNT are drept scop, cercetarea şi educaţia ecologică, evaluarea şi păstrarea
patrimoniului natural şi national, pregătirea fizică şi intelectuală a membrilor în vederea
realizării obiectivelor propuse.

Art. 2 Obiectivele asociaţiei [obiectul de activitate al asociaţiei] sunt materializate în
următoarele activităţi:
● informarea reciprocă a membrilor organizaţiei asupra activităţii depuse şi a
rezultatelor obţinute;
● organizarea şi participarea la manifestări cu scop informativ, ştiinţific, sportiv și
educațional;
● acordarea unei atenţii deosebite rezervaţiilor naturale, speciilor de plante şi animale
rare, ocrotite de lege. Supravegherea aplicării legilor care privesc protecţia mediului şi
a altor domenii adiacente şi sesizarea organelor în drept în cazul încălcării acestora;
● stimularea interesului şi preocupărilor faţă de cunoaşterea naturii, acţiuni direcţionate
în acest sens (proiecte, expozitii, conferinte, etc);
● atragerea şi îndrumarea celor care doresc să se perfecţioneze şi să se iniţieze în
domeniile de activitate specifice clubului, aceasta urmând să determine creşterea
numărului cunoscătorilor naturii din judeţ şi din ţară;
● colaborarea cu alte instituţii sau organizaţii care şi-au propus obiective similare cu ale
asociaţiei;
● publicarea unor materiale informative şi ştiinţifice legate de activitaţile, obiectivele şi
intenţiile asociaţiei;
● participarea la acţiuni de curăţare, recuperare şi protejare a mediului;
● realizarea de activități pentru persoane cu dizabilități sau din medii defavorizate, care
să le faciliteze accesul la sport și educație;
● promovarea educaţiei ecologice şi răspândirea ei prin mijloace de informare massmedia in rândul populaţiei şi mai ales al tinerilor;
● marcarea şi amenajarea de trasee şi zone turistice montane, igienizarea traseelor
turistice şi a locurilor de campare;
● acordarea de suport în vederea participării membrilor la diverse şcoli şi cursuri de
perfecţionare în tehnici montane, şi alte şcoli în domenii conexe [şcoli foto, TSA,
schi, şcoli salvamont, traininguri pe teme de legislaţie şi ecologie, şcoli de ghizi
montani, etc.];
● realizarea de expediţii cu scop informativ, turistic sau ştiinţific în ţară şi străinatate;
● deprinderea unor noţiuni de bază în domeniul sporturilor montane în rândul tinerilor şi
mai ales al membrilor asociaţiei;
● păstrarea şi susţinerea unor comportamente şi standarde civilizate între membri
asociaţiei, în ceea ce priveşte turismul în general şi cel montan în special;
● sprijinirea membrilor în dezvoltarea abilităților personale, interpersonale și
profesionale prin educație non-formală.

CAPITOLUL III – Membrii asociaţiei – Drepturi şi Obligaţii

Art. 1 Poate fi membru al asociaţiei “CPNT”:
Orice persoană fizică cu vârsta mai mare de 16 ani care urmează un stagiu pregătitor alături
de membrii asociaţiei în acţiunile lor.
Calitatea de membru se dobândeşte printr-o cerere individuală adresată Consiliului de
Conducere al asociaţiei şi aprobată de acesta, în care se va menţiona: aderarea la prevederile
statutare, obligativitatea de a respecta Regulamentul Intern de Functionare, obligativitatea de
a achita taxa de înscriere şi cotizaţia anuală, obligativitatea de a pastra în condiţii optime
bunurile asociaţiei.

Art.2 Sunt membri fondatori ai asociaţiei “CPNT” persoanele menţionate în actul de
constituire.
Consiliul de Conducere al asociaţiei “CPNT” poate acorda calitatea de membru de onoare sau
de preşedinte de onoare, unor persoane din ţară sau străinătate, care s-au distins printr-o
activitate deosebită corespunzătoare scopurilor declarate în prezentul statut.

Art.3 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
● să participe cu drept de vot la lucrările Adunării Generale ale clubului. Dreptul de vot
este acordat membrilor cu o vechime mai mare de 2 luni în cadrul asociaţiei;
● să aleagă şi să fie aleşi în organul de conducere al asociaţiei. Nu pot fi alese în
structurile de conducere ale asociaţiei persoane cu condamnări penale sau alte
antecedente, persoane care nu sunt membre ale asociaţiei, sau membri care au datorii
finaciare in fata asociatiei;
● să beneficieze de sprijin din partea asociaţiei în acţiunile ce corespund cu obiectul de
activitate al acesteia;
● să primească publicaţii şi să fie sprijiniţi să publice lucrări în editoriale proprii
asociaţiei şi în mass-media locală sau naţională;
● să ceară explicaţii Consiliului de Conducere asupra modului de administrare a
fondurilor asociaţiei şi asupra altor decizii luate;
● să folosească resursele materiale şi informaţionale pe care le deţine asociaţia în
interesul şi pentru atingerea obiectivelor asociaţiei.

Art.4 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
● să respecte prevederile Statutului;
● să respecte şi să aplice Regulamentul Intern de Funcţionare al clubului;
● să ţină în permanenţă un contact strâns cu conducerea clubului şi să-i furnizeze
informaţiile necesare legate de obiectul de activitate al asociaţiei;
● să ceară aprobarea Consiliului de Conducere pentru desfăşurarea activităţilor ce au loc
sub sigla asociaţiei;
● să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
● să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia de membru;
● să respecte, să protejeze şi să promoveze imaginea clubului;
● să păstreze bunurile clubului în stare bună de funţionare.

Art.5 Calitatea de membru activ cu drepturi depline încetează prin:
● excludere pentru una din următoarele cauze: nerespectarea statutului, neparticiparea la
acţiunile asociaţiei timp de 6 luni, neplata cotizaţiei timp de 6 luni;
● retragere – se face prin comunicare scrisă ce trebuie aprobată de Consiliul de
Conducere.
În ambele cazuri persoana respectivă este obligată să predea toate materialele preluate sau
împrumutate din patrimoniul asociaţiei, precum şi legitimaţia de membru, după care
încetează toate drepturile şi obligaţiile faţă de asociaţie.

CAPITOLUL IV – Organizarea şi Conducerea Asociaţiei

Art.1 Asociaţia este organizată pe teritoriul judeţului Braşov. Asociaţia este organizată pe
baza liberului consimţământ al membrilor asociaţiei şi se ocupă de toate problemele şi
activităţile legate de obiectivele declarate în Capitolul I al acestui Statut.
Conducerea operativă a asociaţiei este asigurată de către un Consiliu de Conducere.”

Art.2 Organul de Conducere al asociaţiei este reprezentat de Adunarea Generală formată
din toţi membri asociaţiei.
Adunarea Generală este legal constituită dacă la lucrările ei participă două treimi din
numărul total al membrilor asociaţiei, iar hotărârile se iau prin vot deschis cu excepţia celor
pentru alegerea preşedintelui asociaţiei, care se adoptă prin vot secret.
Adunarea Generală este convocată de către Consiliul de Conducere din proprie iniţiativă, la
cererea Comisiei de Cenzori sau a majorităţii simple (50% +1) din numărul membrilor
asociaţiei. Convocarea se face în scris, anunţându-se ordinea de zi cu cel puţin o săptămână
înaintea datei propuse.
Dacă în urma convocării, Adunarea Generală nu întruneşte numărul de membri, pentru a fi
legal constituită, ea se amâna din oficiu fără altă notificare scrisă, peste 14 zile, în acelaşi loc
şi la aceeaşi oră, când şedinţa se va ţine indiferent de numărul membrilor prezenţi.
Adunările Generale vor fi prezidate de preşedintele Consiliului de Conducere şi de către
membri acestuia. Lucrările Adunării Generale precum şi hotărârile luate în cadrul acestora
vor fi consemnate într-un proces verbal întocmit de către secretarul asociaţiei şi semnat de
către preşedinte.
Atribuţiile Adunării Generale:
● alege preşedintele clubului şi membri comisiei de cenzori pe o durată de doi ani;
● validează vicepreşedinţii, trezorierul, magazionerul, responsabilul comunicare şi
secretarul la propunerea preşedintelui;
● aprobă afilierea la organizaţiile interne şi internaţionale de specialitate;
● analizează şi hotărăşte excluderea membrilor în conformitate cu prevederile
Regulamentului Intern de Funcţionare;
● la cerere sau din proprie iniţiativă poate începe şi pune în aplicare procedurile de
destiutuire din funcţie a Consiliului de Conducere, Preşedintelui sau a Comisiei de
Cenzori;
● aprobă bilanţul contabil, bugetul propus pe anul în curs şi programul anual de
activităţi;
● aprobă schimbări aduse Statutului şi Regulamentului Intern de Funcţionare,
dizolvarea asociaţiei sau modificarea obiectului de activitate al acesteia în
conformitate cu prevederile de la Capitolul VIII;
● hotărăşte schimbarea sediului;
● aprobă orice alte măsuri necesare activităţii pentru care potrivit legii este necesară
hotărârea Adunării Generale.

Art.3 Consiliul de Conducere
Consiliul de Conducere este organul de conducere operativă ce îşi desfăşoară activitatea între
lucrările Adunărilor Generale.
Consiliul de Conducere este propus de către preşedintele asociaţiei şi validat de către
Adunarea Generală. Preşedintele asociaţiei este totodată şi preşedintele Consiliului de
Conducere. Consiliul de Conducere este alcătuit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi, trezorier,
secretar, magazioner și responsabil comunicare.
Consiliul de Conducere are următoarele atribuţii:
● duce la indeplinire hotărârile Adunării Generale pe acelea luate în cadrul şedinţelor
tehnice;
● asigură conducerea operativă a diferitelor activităţi ale clubului, în care scop ia toate
măsurile legale pentru bunul mers al acestora (coordonarea activităţilor, susţinerea
membrilor ce desfaşoară activităţi aprobate de către Consiliul de Conducere);
● convoacă Adunarea Generală din proprie iniţiativă, la cererea Comisiei de Cenzori
sau a 50% +1 din membri asociaţiei;
● alcătuieşte dări de seamă cu privire la activitatea organizatorică, ştiinţifică, culturală,
sportivă şi financiară a clubului spre a fi prezentate Adunării Generale;
● acordă calitatea de membru al asociatiei;
● face recomandări Adunării Generale privind excluderea unor membri şi privind
destituirea membrilor Comisiei de Cenzori;
● aprobă activităţile ce se desfasoară sub sigla asociaţiei;
● fixează cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei;
● reprezintă asociaţia în faţa oricăror organizaţii de stat, în faţa oricăror persoane fizice
sau juridice şi în faţa justiţiei;
● îndeplineşte atribuţiile financiar-gospodăreşti ale asociaţiei, cu ajutorul trezorierului;
● Atribuțiile membrilor Consiliului de Conducere sunt detaliate în Regulamentul Intern
de Funcționare (RIF).

Art.4 Consiliul de Conducere se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
Şedinţele Consiliului de Conducere sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus
unul din membri acestuia, iar hotărârile se adoptă cu majoritate simplă (50% +1) din voturile
exprimate de cei prezenţi.
Destituirea consiliului de conducere are loc la cererea Comisiei de Cenzori sau a 50% +1 din
numărul membrilor asociaţiei, prin convocarea unei Adunări Generale extraordinare în cadrul
căreia se va cere un vot de destituire. Consiliul de Conducere este destituit cu ajutorul a 2/3
din voturile exprimate în cadrul Adunării Generale.”

Art.5 Asociaţia este valabil angajată prin semnătura Preşedintelui sau a oricărui vicepreşedinte.

CAPITOLUL V – Controlul activităţii gestionar-financiare – Comisia de Cenzori

Art.1 Gestiunea asociaţiei este verificată de către Comisia de Cenzori.
Comisia de Cenzori este alcatuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din membri asociaţiei. Membri consiliului de conducere nu pot fi cenzori. Membrii comisiei de cenzori sunt aleşi de Adunarea Generală pe o durată de doi ani.
În componenţa Comisiei de Cenzori pot intra membri asociaţiei şi orice persoană fizică care nu este membra a asociaţiei, cu exceptia persoanelor cu condamnări penale sau alte antecedente.
Comisia de Cenzori se întâlneşte anual la închiderea exerciţiului financiar şi ori de câte ori este nevoie, la cererea Preşedintelui asociatiei, Adunării Generale sau din proprie iniţiativă.
Comisia de cenzori funcţionează pe baza unui regulament propriu aprobat de Adunarea Generală.
Cenzorii au dreptul să participe la şedinţele Consiliului de Conducere fără drept de vot, şi la Adunările Generale informând periodic asupra problemelor constatate şi făcând, după caz, propuneri de intrare în legalitate. Pot face recomandări Adunării Generale, legate de sancţionarea persoanelor vinovate pentru indisciplină sau neîndeplinirea atribuţiilor, ca şi
pentru recuperarea pagubelor de la cei vinovaţi.

CAPITOLUL VI - Patrimoniul Asociaţiei

Art.1 Asociaţia are un patrimoniu propriu, format din bunurile sale de orice fel (donaţii,
sponsorizări, cedări de bunuri, bunuri achizitonate din fondurile sale). Ea are răspundere
exclusivă pentru obligaţiile sale patrimoniale. Gestiunea asociaţiei este urmărită de Consiliul
de Conducere şi se află sub controlul periodic al Comisiei de Cenzori.

Art. 2 Asociaţia îşi realizează mijloacele baneşti necesare activităţii din:
● taxa de înscriere, cotizaţii anuale, venituri realizate din conferinţe sau publicaţii
editate de organizaţie exclusiv în beneficiul acesteia, sponsorizări, donaţii sau burse
acordate organizaţiei de persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate şi alte
activităţi obşteşti;
● oricare alte metode care respectă legislaţia în viguare.

CAPITOLUL VII – Dispozitii Finale

Art.1 Denumirea clubului, emblema şi culorile acestuia sunt stabilite de Adunarea Generală.

Art. 2 Dizolvarea asociaţiei se va face cu toate implicaţiile în modul decis de Adunarea
Generală a membrilor, respectând prevederile statutare descrise in Capitolul VIII.

CAPITOLUL VIII – Modificarea Statutului

Art. 1 Modificarea statutului se poate face numai de către Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. Excepţie de la această regulă o fac modificările statutare legate în mod direct de dizolvarea sau schimbarea obiectului de activitate al asociaţiei, caz în care va fi nevoie de unanimitatea membrilor prezenţi la Adunarea Generală.