REGULAMENT INTERN DE FUNCŢIONARE (RIF)

1. MEMBRII – Categoriile de membrii: Există următoarele categorii de membrii:  membrii noi [în perioadă de probă];  membrii cu drepturi depline;  membrii corespondenti;  membrii simpatizanti.

1.1.1 Membrii noi Sunt membrii care au completat fişa de înscriere, au plătit taxa de înscriere şi îşi plătestc cotizaţia lunară. În această categorie intră toţi membrii cu o vechime mai mică de 2 luni de zile. Membrii noi au toate drepturile membrilor cu drepturi depline, mai puţin dreptul de vot în Adunarea Generală. Prezenţa acestora în cadrul Adunărilor Generale este permisă, dar cu statutul de observatori, prezenţa lor nu va fi luată în considerare în validarea legalităţii constituirii Adunării Generale (adică dacă avem 10 membrii noi şi 1 membru cu drepturi depline dintr-un total de 20 de membrii legitimaţi, respectiva Adunare Generală nu este considerată ca fiind legal constituită – ar da posibilitatea la abuzuri). După o perioadă de probă de 2 luni fiecare membru din această categorie este evaluat în cadrul unei şedinţe tehnice şi devine membru cu drepturi depline. Prezenţa membrului vizat de evaluare nu este obligatorie, dar în cazul unei evaluări negative este obligatoriu a se aduce la cunoştinţă membrilor clubului, motivele rezultatului negativ si un set de recomandări. Va urma o nouă perioadă de evaluare timp de 2 luni. Dacă rezultatul evaluării va fi în continuare negativ, se va propune Adunării Generale excluderea din organizaţie, propunere însoţită de o motivare detaliată scrisă.

1.1.2 Membrii cu drepturi depline Sunt membrii cu o vechime mai mare de 2 luni, evaluaţi pozitiv în urma unei şedinţe tehnice. Drepturile si obligaţiile acestor membrii sunt detaliate la punctele 1.2 – 1.5.

1.1.3 Membrii corespondenti Sunt fosti membrii CPNT care din diverse motive nu mai pot participa în mod activ la activităţile curente ale clubului [incapacitate fizică, deplasări in străinatate, în alte oraşe pentru studii etc]. Membrii din această categorie au aceleasi drepturi ca şi membrii cu drepturi depline, mai puţin dreptul de vot în Adunarea Generală (în cadrul acestor adunări, membrii corespondenţi au statut de observatori). Membrii din această categorie nu plătesc cotizaţia lunară. Tot în această categorie mai pot intra persoane fizice din alte localităţi care desfăşoară activităţi în numele şi sub sigla CPNT cu acordul Consiliului de Conducere, sau reprezintă legătura între organizaţie şi oficialitaţile dintr-o anumită zonă. Calitatea de membru corespondent este acordată de Consiliul de Conducere din proprie iniţiativă sau la propunerea membrilor CPNT prin completarea unei cereri. Toate cererile respinse vor fi însoţite de o explicaţie oficială din partea Consiliului de Conducere.

NOTĂ: Membrii din categoriile mai sus menţionate, cu vârsta mai mică de 18 ani, sunt obligaţi să aducă în momentul înscrierii o declaraţie notarială (legalizată în faţa unui notar), prin care părintele/tutorele legal este de acord cu participarea membrului în cauză la activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei şi prin care acesta (părintele/tutorele legal) îşi asumă răspunderea pentru acţiunile membrului în cauză. Declaraţie notarială este un act tipizat ce va fi primit de viitorul membru la înscriere o dată cu cererea de înscriere.

1.1.4 Membrii simpatizanţi Sunt persoane fizice care nu sunt membre ale CPNT. În această categorie intră toate persoanele fizice înainte de a fi înscrişi în CPNT cu acte in regulă. Tot în această categorie intră persoane fizice care nu sunt membre ale CPNT, dar care participă ocazional la diverse activităţi şi contribuie în mod pozitiv la desfăşurarea acestora. Calitatea de membru simpatizant este strict onorifică. Participarea acestor membrii poate fi restricţionată de responsabilul\organizatorul direct al acţiunii.

1.2 Dreptul de vot: Dreptul de vot este acordat membrilor după 2 luni de la înscriere, în urma unei evaluări în cadrul şedinţelor tehnice. Nu au drept de vot membrii cu restanţe mai mari de 3 luni de zile la plata cotizaţiei. Nu au drept de vot membrii corespondenţi, simpatizanţi, membrii cu o vechime mai mică de 2 luni în club (membrii noi) sau membrii care au avut parte de o evaluare negativă dupa primele 2 luni de activitate.

1.3 Calitatea de membru cu drepturi depline se obţine prin: – completarea unei cereri de înscriere şi plata taxei de înscriere; – plata la timp a cotizaţiei lunare; – participarea la activităţile clubului; – evaluarea pozitivă care are loc la 2 luni de la înscriere;

1.4 Obligaţiile membrilor sunt: – să cunoască şi să respecte Statutul clubului şi R.I.F; – să plătească la timp cotizaţia; – să participe la activităţile specifice clubului, dar şi la activităţile specifice departamentelor din care fac parte; – să înştiiţeze membrii Consiliului de Conducere în legătură cu activităţile organizate şi/sau coordonate sub sigla clubului; – să păstreze şi să întreţină în bune condiţii bunurile clubului, şi să răspundă de eventualele pagube;

– să poarte însemnele clubului (legitimaţii, tricouri, etc.) în acţiunile în care reprezintă clubul; – să păstreze în bune condiţii şi să nu aducă prejudicii de imagine clubului; – să păstreze ordinea şi liniştea în timpul şedinţelor; – să respecte regulamentele de tabără sau tură, respectiv indicaţiile organizatorilor a diverse acţiuni; – să respecte şi să pună în aplicare hotărârile Consiliului de Conducere sau ale Adunării Generale.

1.5 Drepturile membrilor. Membrii CPNT: – pot participa la şedinţele clubului şi la luarea deciziilor în Adunarea Generală; – pot să convoace Adunarea Generală; – pot să voteze şi să candideze în Consiliul de Conducere; – pot să folosească echipamentul clubului şi orice alte resurse disponibile, în acţiunile desfăşurate sub sigla clubului; – pot să participle la toate activităţile clubului, avănd prioritate în acţiunile la care numărul de participanţi este critic, sau în care echipamentul este insuficient; – pot să înfiinţeze departamente, în cazul în care minim 3 membrii îşi exprima această dorinţă; – pot să ceară explicaţi şi să se consulte cu membrii Consiliului de Conducere în legătură cu activităţile desfăşurate sub sigla clubului; – pot să ceară explicaţii Consiliului de Conducere în privinţa deciziilor luate în cadrul şedinţelor tehnice sau în oricare altă conjunctură.

1.6 Retragerea calităţii de membru: Retragerea calităţii de membru poate fi făcută din motive disciplinare sau administrative. Motivele disciplinare ce se pot solda cu excluderea din organizaţie sunt: nerespectarea în mod repetat a Statutului şi a R.I.F, acţiuni repetate ce au efecte negative asupra imaginii sau asupra bunurilor clubului. Excluderile din motive disciplinare se fac la propunerea Consiliului de Conducere şi sunt aprobate prin vot de către Adunarea Generală cu majoritate de 2/3 din numărul voturilor exprimate. Excluderile administrative, sunt excluderile datorate neplăţii cotizaţiei, şi se fac în mod automat după 6 luni consecutive de neplată a acesteia. Dupa 3 luni consecutive de neplată a cotizaţiei, un membru al Consiliului de Conducere are obligaţia de a lua legătura şi a aduce la cunoştinţă membrului vizat, situaţia în care se află pentru ca acesta să aibe ocazia de a remedia situaţia. Acest lucru este mandatoriu, nici o decizie finală neputănd fi luată până când membrul vizat nu este contactat. Excluderile administrative sunt documentate de un proces verbal întocmit de Consiliul de Conducere. În procesul verbal secretarul si trezorierul vor completa şi semna secţiuni legate de identificarea membrului (nume, prenume CNP etc, data înscrierii, data ultimei plăţi a cotizaţiei). Semnatura preşedintelui şi stampila clubului sunt de asemnea necesare pentru validitatea actului. Membrii excluşi din motive administrative pot face din nou o cerere de înscriere doar după plata restanţelor (cotizaţia restantă, o nouă taxă de înscriere şi plata unei penalizări egale cu valoarea cotizaţiei pentru 6 luni).

2. CONSILIUL DE CONDUCERE Consiliul de Conducere este format din preşedinte, vicepresedinţi, trezorier, magazioner si secretar. Şedinţele Consiliului de Conducere sunt conduse de preşedintele organizaţiei. Consiliul de Conducere este ales de către Adunarea Generală, mandatul fiind valabil timp de 2 ani.

2.1 Obligaţiile Consiliului de Conducere: – să se întrunească în şedinţe de fiecare dată când este necesar;

– să propună excluderea membrilor care nu se conformează Statutului sau prezentului R.I.F; – să răspundă în faţa membrilor pentru acţiunile sale şi pentru deciziile luate; – să decidă înfiinţarea şi desfiinţarea departamentelor, conform reglementărilor prezentului R.I.F; – să asigure punerea în aplicare a Statutului şi a R.I.F.

2.2 Obligaţiile preşedintelui: – să reprezinte clubul pe toată durata mandatului; – să coordoneze activitatea clubului şi să supravegheze activitatea financiară a acestuia; – să convoace şi să conducă Adunarea Generală, şedinţele Consiliului de Conducere şi şedinţele tehnice; – să aprobe cererile de înscriere ale viitorilor membrii; – să coordoneze şi să supravegheze alături de ceilalţi membrii ai Consiliului de Conducere la buna desfăşurare a şedinţelor şi a activităţilor desfăşurate sub sigla clubului; – să medieze divergenţele dintre membrii asociaţiei, luănd toate măsurile necesare pentru rezolvarea temporară a conflictelor interne (deciziile definitive precum excluderea din asociaţie a membrilor sunt luate de către Adunarea Generală în condiţiile prevăzute în prezentul R.I.F.); – să răspundă în faţa solicitărilor membrilor clubului.

2.3 Obligaţiile vicepreşedinţilor: – să înlocuiască preşedintele în absenţă şi să îi suplinească activităţile; – să răspundă în faţa solicitărilor membrilor clubului.

2.4 Obligaţiile trezorierului: – să încaseze taxa de înscriere şi cotizaţiile membrilor; – să ţină evidenţa financiar contabilă în strănsă legatură cu membrii Comisiei de Cenzori; – să informeze lunar Consilul de Conducere în legătură cu situaţia finaciar-administrativă a clubului;

2.5 Obligaţiile magazionerului: – să menţină o evidenţă strictă a bunurilor clubului; – să menţina o evidenţa a circulaţiei bunurilor în club (cine? ce? împrumută, întârzieri în returnarea bunurilor, starea înainte şi după folosirea bunurilor); – să pună la dispoziţia membrilor care au drept de folosinţă a echipamentului, necesarul cerut pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul organizaţiei; – să raporteze Consiliului de Conducere şi/sau Comisiei de Cenzori orice nereguli legate de bunurile aflate în patrimoniul clubului.

2.6 Obligaţiile secretarului: – să se ocupe de corespondenţa clubului şi de actele intrate şi ieşite în club; – să întocmească procese verbale la şedinţele săptămânale, şedinţele Consiliului de Conducere, Şedinţele Tehnice şi Adunarea Generală; – să întreţină dosarul de presă şi arhiva clubului; – să ţină evidenţa membrilor clubului.

2.7 Destituirea Consiliului de Conducere: Destituirea Consiliului de Conducere poate fi facută prin străngerea unei liste conţinănd semnăturile a 50% +1 din membrii legitimaţi la un moment dat. După ce este întocmită lista cu semnături Consiliul de Conducere este obligat să convoace Adunarea Generală conform prevederilor statutare. În cadrul acestei

Adunarea Generală este votată destituirea Consiliului de Conducere cu o majoritate simplă de 50%+1 din voturile exprimate. Destituirea membrilor Consiliului de Conducere poate fi făcută în cadrul şedinţelor consiliului de conducere la propunerea preşedintelui (prin votul a 50% +1 din voturi). Această acţiune are loc în cazul în care din motive obiective unul din membri nu îşi mai poate exercita funcţia în care a fost ales, sau în cazul în care prestaţia sa în funcţie este nesatisfăcătoare. Destituirea membrilor Consiliului de Conducere mai poate fi realizată prin convocarea Adunării Generale de către preşedinte. În ambele cazuri această acţiune trebuie documentată si explicată într-un proces verbal. Preşedintele poate numii un nou membru în funcţia vacantă, pentru o perioadă de cel mult 2 luni, interval în care Adunarea Generală trebuie să valideze acest membru sau să propună un nou membru la funţia vacantă.

3. DEPARTAMENTE

Modificarea actelor oficiale ale organizaţiei (Regulament Intern de Functionare şi Statut) va fi facută respectand prevederile Statutului in viguare, şi legislaţia aferentă. Modificările R.I.F. sunt adoptate de Adunarea Generală cu majoritate de 2/3 din numarul voturilor exprimate si vor fi documentate prin act adiţional. Actul adiţional va stipula în mod clar modificările efectuate şi va fi înmănat sub semnătură tuturor membrilor legitimaţi. Toate actele oficiale sunt considerate valide doar daca sunt însotite de procesul verbal al Adunării Generale în cadrul căreia au fost adoptate/modificate, dacă sunt însoţite de actele adiţionale care precizează clar modificările aduse şi doar daca pe toate aceste acte există data şi semnătura preşedintelui precum şi stampila clubului. Diversele documente tipizate (tabele nominale, cereri de înscriere, de împrumut etc) vor fi versionate, modificările efectuate asupra lor fiind aprobate în şedinţele Consiliului de Conducere. Toate actele oficiale sau tipizate trebuie păstrate în arhivă atăt în formă fizică căt şi electronică! Versiunile vechi care nu mai sunt valide trebuie pastrate în arhivă în scop istoric şi pentru comparaţii.

4. ŞEDINŢELE DIN CADRUL CPNT BRAŞOV În cadrul CPNT Braşov există mai multe tipuri de şedinţe: – şedinţele Consiliul de Conducere; – şedinţele Adunării Generale; – şedinţele tehnice;

4.1 Şedinţele Consiliului de Conducere: La şedinţele Consiliului de Conducere participă doar membrii Consiliului de Conducere şi la cerere, fără drept de vot, membrii Comisiei de Cenzori. Şedinţele Consiliului de Conducere sunt legal constituite dacă 50% +1 din membrii consiliului sunt prezenţi. Deciziile luate în cadrul acestor şedinţe sunt luate cu votul a 50% + 1 din voturile celor prezenţi. În cazul în care există paritate de voturi în luarea unei decizii a Consiliului de Conducere, preşedintele va dispune de votul decisiv. Această prevedere va fi valabilă strict doar în cazul în care există o paritate de voturi în Consiliul de Conducere.

4.2 Şedinţele Adunării Generale: La şedinţele Adunării Generale participă toţi membrii legitimaţi ai clubului. Adunarea Generală este legal constituită dacă 2/3 din numărul membrilor legitimaţi sunt prezenţi. Deciziile Adunării Generale sunt luate cu majoritate simpla de voturi (50% +1). Excepţie o fac deciziile legate de modificările Statutului şi prezentului R.I.F. şi deciziile legate de excluderea disciplinară a membrilor, care sunt adoptate cu ajutorul a 2/3 din voturi. În cazul deciziilor legate în mod direct de schimbarea obiectului de activitate sau de lichidarea organizaţiei este necesară unanimitatea de voturi. Adunarea Generală poate fi convocată de Consilul de Conducere, de Comisia de Cenzori sau de către majoritatea simplă a membrilor legitimaţi la un moment dat.

4.3 Şedinţele tehnice: La şedinţele tehnice participă membrii Consiliului de Conducere şi şefii de departamente. De asemenea Consiliul de Conducere poate invita (din proprie iniţiativă sau la cererea membrilor) cu titlul de observatori şi persoane fizice (ce pot fi sau nu membrii ai CPNT) cu experienţă relevantă in raport cu scopul declarat al şedinţei. În cadrul acestor şedinţe sunt evaluaţi membrii cu o vechime de peste 2 luni, pentru acordarea calităţii de membru cu drepturi depline. De asemenea în cadrul acestor şedinţe se analizează şi se aprobă listele referitoare la achiziţiile de bunuri ce vor intra în patrimoniul organizaţiei, se stabilesc direcţii legate de activitatea pe termen lung şi mediu. În cadrul acestor şedinţe se vor discuta şi lua decizii strict din punct de vedere tehnic. Toate deciziile administrative vor fi luate în cadrul adunărilor generale.

5. TURE, TABERE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI SPECIFICE

5.1 Obligaţiile membrilor în cadrul diverselor activităţi: – să respecte regulamentul de tură sau tabără, în cazul în care există; – să respecte şi să asculte de indicaţiile şi sfaturile organizatorilor de tură sau tabără; – să respecte programul şi cerinţele taberei sau turei.

5.2 Obligaţiile organizatorilor de ture sau tabere: – să comunice traseul, echipamentul şi cerinţele turei sau taberei; – să comunice cu grupul eventualele probleme apărute pe traseu şi să explice deciziile pe care le ia; – să adapteze traseul, dacă acest lucru este posibil, la condiţiile existente în grup la un moment dat în raport cu condiţia fizică a membrilor, factorii climatici sau problemele survenite pe parcursul acţiunii; – să nu pună în pericol integritatea sa şi a echipei în situatii dificile; – să ţină cont de sfaturile celorlaţi membrii ai echipei când aceştia au o experientă relevantă în raport cu situaţia considerată; – să ceară fără ezitare ajutorul autorităţilor competente în situaţii extreme; – este direct responsabil de grupul pe care îl coordonează (în acest scop, organizatorul acţiunii are dreptul de a-si selecta echipa, de a aproba sau respinge prezenţa unor membrii în cadrul unei activităţi din motive bine întemeiate – motivele vor fi aduse la cunoştinţă celui vizat şi celorlalţi membrii); – să întocmească rapoarte de activitate ce vor fi anexate la dosarul de activităţi ale clubului.

5.3 Folosirea bunurilor clubului – împrumutul de echipament: Magazionerul va gestiona bunurile clubului. Pot împrumuta bunuri ale CPNT doar membrii cu drepturi depline care nu au restanţe mai marei de 3 luni la plata cotizaţiei. Împrumutul se face completănd şi semnănd o cerere de împrumut, care va fi contrasemnată de magazioner. Această cerere va conţine datele de identificare ale membrilor care împrumută echipamentul, date despre echipamentul împrumutat (stare, număr articole, dată împrumut, dată returnare).

Cererile pot să fie respinse din motive care trebuie a fi aduse la cunoştinţă celui vizat (întărzieri repetate la returnarea echipamentului împrumutat în trecut, deteriorarea echipamentului împrumutat, echipamentul cerut nu este disponibil, sau va fi folosit într-o altă acţiune). Deriorarea echipamentului datorate unor cauze obiective nu se soldează cu sancţiuni. Deriorarea din cauza neglijenţei sau folosirii incorecte a echipamentului va fi suportată în mod direct de cel care a împrumutat sub semnatură echipamentul deteriorat. Nu se acceptă înlocuirea echipamentului deteriorat cu echipament similar de calitate inferioară.

6. MODIFICAREA R.I.F. ŞI A ALTOR ACTE OFICIALE SAU TIPIZATE

Modificarea actelor oficiale ale organizaţiei (Regulament Intern de Functionare şi Statut) va fi facută respectand prevederile Statutului in viguare, şi legislaţia aferentă. Modificările R.I.F. sunt adoptate de Adunarea Generală cu majoritate de 2/3 din numarul voturilor exprimate si vor fi documentate prin act adiţional. Actul adiţional va stipula în mod clar modificările efectuate şi va fi înmănat sub semnătură tuturor membrilor legitimaţi. Toate actele oficiale sunt considerate valide doar daca sunt însotite de procesul verbal al Adunării Generale în cadrul căreia au fost adoptate/modificate, dacă sunt însoţite de actele adiţionale care precizează clar modificările aduse şi doar daca pe toate aceste acte există data şi semnătura preşedintelui precum şi stampila clubului. Diversele documente tipizate (tabele nominale, cereri de înscriere, de împrumut etc) vor fi versionate, modificările efectuate asupra lor fiind aprobate în şedinţele Consiliului de Conducere. Toate actele oficiale sau tipizate trebuie păstrate în arhivă atăt în formă fizică căt şi electronică! Versiunile vechi care nu mai sunt valide trebuie pastrate în arhivă în scop istoric şi pentru comparaţii.

7. PREVEDERI FINALE

Participarea la activităţile clubului se face pe propria răspundere. Excepţie o fac membrii minori care au adus la înscriere declaraţie notarială prin care părintele\tutorele legal îşi asumă răspunderea pentru participarea în acţiunile organizaţiei. Membrii care rulează finanţele clubului răspund de acţiunile lor conform legii; Prezentul regulament se aplică tuturor membrilor clubului, indiferent din ce categorie fac parte (vezi punctul 1.1 al prezentului R.I.F.);

Prevederile prezentului R.I.F. vor intra în viguare la o lună de la aprobarea sa în Adunarea Generală. Prevederile prezentului R.I.F. nu se aplică retroactiv, va fi luată în considerare situaţia existentă la o lună de la aprobarea prezentului document în cadrul Adunării Generale.